Archive for October, 2001

Řád veřejného pohřebiště

Saturday, October 20th, 2001

Řád veřejného pohřebiště

( hřbitovní řád )

 

 

Město Chlumec nad Cidlinou jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zák.č. 479/2001 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 274/2003 Sb., a zák. č. 122/2004 Sb., vydává  v souladu s ustanovením § 19 zák. č. 256/2001 Sb., Řád veřejného pohřebiště, schválený radou města dne 3. 5. 2006, jako Opatření č. 1/2006 v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

 

Použité legislativní zkratky:

Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví („zákon“)

Řád veřejných pohřebiště („řád“)

Veřejné pohřebiště („pohřebiště“)

Nájemce hrobového místa („nájemce“)

 

 

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1.      Řád upravuje provoz na pohřebišti:

a)      hřbitov v ulici Žiželická, Chlumec nad Cidlinou, p.p.č. ………………,

k.ú. Chlumec n.C.

b)     hřbitov Lučice, p.p.č. ………………………, k.ú. Lučice

 

2.      Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště prostřednictvím organizační složky města:

Technické služby a bytové hospodářství, se sídlem Kladruby 78,

50351 Chlumec nad Cidlinou ( dále jen „správce“).

 

V souvislosti s výkonem činností souvisejících se správou pohřebiště a evidencí související s jeho provozem je správce oprávněn zjišťovat u občanů, případně u pohřební služby, všechny potřebné údaje zejména v souladu s ustanovením § 21 zákona. Stejné oprávnění má určený zaměstnanec finančního odboru městského úřadu, který vede celkovou evidenci obou pohřebišť  a agendu nájemních smluv na hrobová místa.

 

3.      Provozovatel  může na smluvním základě vydat souhlas k poskytování vybraných služeb,

zejména hrobnických a kamenických, a k dalším činnostem při provozování pohřebišť, odborné firmě s oprávněním k těmto činnostem.

 

 

Článek 2.

Provozní doba pohřebišť

 

Provozní doba , ve které jsou pohřebiště přístupna veřejnosti, je stanovena takto:

období 1. říjen až 31. březen                   ……………………………7 – 17 hodin

období 1. duben až 30. září                     …………………………….7 – 20 hodin

Památka zesnulých a 28. říjen včetně předcházející

soboty a neděle k oběma svátkům          ……………………………..8 – 21 hodin

Článek 3.

Pořádek na pohřebišti

1.      Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, používat přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené, poškozovat nebo jakýmkoli způsobem upravovat hrobová zařízení a výzdobu cizích hrobů a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2.      Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v době stanovené v čl. 2 tohoto řádu.

3.      Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu zletilé osoby.

4.      Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám, osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5.      Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6.      Vozidla ( s výjimkou invalidních vozíků ) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.

7.      Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných   důvodů ( terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace apod. ) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

8.      Vstup na vsypové nebo rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Na vsypových a rozptylových loučkách lze věnce, kytice a květiny ( bez nádob na vodu ) umisťovat jen na plochy, které jsou k tomu vyhrazeny. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary případně jiné předměty z těchto míst odstranit.

9.      Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy, do uliček a na místa kolem hrobových míst není dovoleno.

10.  Svítilny a svíčky je možno rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky, kahánky a svítilničky jen na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně ( svíčky apod. ) omezit nebo zakázat.

11.  Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí. Tato voda je určena k provozním účelům a na zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.

12.  Odpadky je třeba odkládat na určená místa a to podle potřeby odděleně.

13.  Návštěvníci ani nájemci hrobových míst nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště. Bez písemného souhlasu správce pohřebiště nejsou oprávněni provádět jakoukoli výsadbu dřevin v areálu pohřebiště.

14.  Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele oznámit shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím(zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů).

15.  Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád. Provádění oprav a úprav hrobových zařízení a kamenických prací vůbec je nutné před započetím oznámit správci pohřebiště.

16.  Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4.

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a)      správu a údržbu obřadní síně, komunikací a oplocení pohřebiště

b)      odstraňování odpadů

c)      úklid a udržování čistoty v prostoru pohřebiště

d)      pohřbívání a provádění exhumací

e)      ukládání a vsyp zpopelněných lidských ostatků

f)        vedení evidence související s provozováním pohřebiště. K tomu účelu je správce pohřebiště oprávněn zjišťovat u občanů, případně u pohřební služby, všechny potřebné údaje zejména v souladu s § 21 zákona. Stejné oprávnění má určený zaměstnanec finančního odboru městského úřadu, který vede celkovou evidenci obou pohřebišť  a agendu nájemních smluv na hrobová místa.

g)      zprostředkování pronájmu hrobových míst. Délka pronájmu od pohřbení  nesmí být kratší než stanovená tlecí doba , která činí 10 let ( viz § 25 odst. 2 zákona )

h)      poskytování informací o volných hrobových místech, případně hrobovém zařízení

 

Výkopové práce  související s pohřbíváním nebo exhumací a organizace pohřebních obřadů a vlastního pohřbívání se zajišťují pozůstalým smluvně prostřednictvím odborné firmy.

Hrobnické a kamenické práce a další služby může nájemce hrobového místa nebo obstaravatel pohřbu sjednat rovněž s odbornou firmou, která má uzavřenou smlouvu

s městem ( viz čl. 1, odst. 3 )

 

Článek 5.

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1.      Správce pohřebiště je povinen:

a)      zjistit u nájemce údaje požadované zákonem pro vedení evidence související s provozováním pohřebiště

b)      předat nájemci k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo a seznámit   nájemce s jeho umístěním jak v terénu, tak na orientačním pláni pohřebiště. U vsypu je toto místo vyznačeno pouze v dokumentaci vedené provozovatelem pohřebiště.

c)      umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9

d)      umožnit nájemci užívání hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je to nezbytně nutné, např. v důsledku pohřbívání do sousedního hrobu nebo hrobky, kamenosochařských prací nebo úprav pohřebiště, nebo při odstraňování následků živelní pohromy; v těchto případech je omezení přístupu možné pouze na nezbytně nutnou dobu.

e)      zabezpečit nedotknutelnost hrobových míst, která jsou uvedena ve zvláštní smlouvě s Židovskou obcí Praha

f)        projednávat s odbornou firmou podle čl. 1 odst. 3 činnost firmy na pohřebištích v jednotlivých konkrétních případech, vést záznam o těchto činnostech zejména v případě, že není přítomen nájemce hrobového místa. Vyžadovat od pracovníků firmy údaje odpovídající evidenčním povinnostem provozovatele pohřebiště. Pokud se firma nevykáže objednávkou, dohodu či smlouvou s nájemcem hrobového místa, takovou činnost nepovolit.

 

2.    Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného nebo podobného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6.

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen:

1.      Poskytnout správci pohřebiště, případně určenému zaměstnanci finančního odboru městského úřadu, který vede celkovou evidenci obou pohřebišť  a agendu nájemních smluv na hrobová místa všechny potřebné údaje zejména v souladu s § 21 zákona. Oznamovat správci a provozovateli pohřebiště všechny změny těchto údajů.

2.      Platit řádně a včas nájemné za pronajaté hrobové místo a úhradu za služby s tím spojené; výši těchto částek stanovuje rada města v souladu s platnými předpisy. Podmínky přechodu nájmu, následky neuzavření nájemní smlouvy a podmínky zániku nájmu stanoví zákon.

3.      Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními čl. 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adres realizátora záměru; po dokončení požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny správce pohřebiště vydanými k trvalému užívání hrobky

4.      Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a)      Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa

b)      Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání ostatních hrobových míst

c)      Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn učinit to sám.

d)      Zajistit neprodleně opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklad a riziko nájemce hrobového místa.

5.      Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění

hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona

6.      Strpět číselné označení hrobového místa provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části

7.      Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků  nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s čl. 7.

8.   Oznamovat předem správci pohřebiště činnosti sjednané s odbornou firmou podle čl. 1 odst. 3 zejména v případě, že nebude přítomen nájemce hrobového místa. Vyžadovat si souhlas správce pohřebiště k těmto činnostem.

 

Článek 7.

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 1. Hroby pro ukládání lidských ostatků musí splňovat požadavky podle § 22 odst. 1 zákona.
 2. Před uplynutím tlecí doby  mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m.
 3. Podmínky exhumace před uplynutím tlecí doby stanoví  § 22 odst. 4 zákona.
 4. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění , nemá-li být rakev otevřena, souhlasu Krajské hygienické stanice.
 5. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště; jiná osoba jen s jeho souhlasem. Totéž platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
 6. Provozovatel pohřebiště je oprávněn převzít lidské pozůstatky k pohřbení do hrobu nebo hrobky jen tehdy, je-li úmrtí doloženo úmrtním listem, průvodním listem k přepravě  lidských pozůstatků ( umrlčí pas ), zprávou oprávněného orgánu cizího státu nebo listem o prohlídce mrtvého; v případě podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím je kromě toho nutný i písemný souhlas státního zástupce nebo jiného orgánu činného v trestním řízení, který je k tomu  oprávněn podle zvláštního právního předpisu.
 7. Zákaz pohřbívání a podmínky pohřbívání při vydaném zákazu pohřbívání upřesňuje   § 23 zákona.
 8. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti ( nebo případně urnu s popelem odebrat ) vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a to způsobem, který stanoví správce pohřebiště.
 9. Před uložením lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků je správce pohřebiště povinen a oprávněn zjišťovat u občanů, případně u pohřební služby, nebo odborné firmy zajišťující na smluvním základě vybrané činnosti a služby na pohřebištích, všechny potřebné údaje zejména v souladu s § 21 zákona. Objednatel pohřbu, pohřební služba nebo odborná firma jsou povinni tyto údaje poskytnout.
 10. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno a příjmení zemřelého, datum narození a den pohřbu. před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
 11. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů; kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky; při výrobě rakví a jejich nátěru nesmí být použity toxické látky.
 12. Pro pohřbívání do hrobek je nutné použít rakve s maximálními rozměry 2,15×0,85 m a to

– celodubové nebo z jiných tvrdých dřev, do které bude umístěna poloviční

zinková vložka, nebo

–      kovové s nepropustným dnem

 

 

Článek 8.

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let pro obě pohřebiště..

 

Článek 9.

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1.      Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a)      Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla  a hloubce základové spáry, která činí 600 mm pod úrovní okolního terénu. Základová deska nesmí zasahovat do profilu výkopu hrobu

b)      Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolávajícího vlivům povětrnosti, např. z betonu prostého, železobetonu, kamenného nebo cihelného zdiva.

c)      Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů; kde taková linie není, určí potřebnou linii správce pohřebiště

d)      Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou kotveny

e)      Při stavbě ve svahovitém terénu ( část hřbitova Lučice ) musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno

 

2.      Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

 

a)        Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložení rakví, maximálně však 260 cm

b)        Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů ( cihly ); pokud bude použit litý beton, musí být z hrobky vyvedena difuzní zátka

c)        Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě použití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů

d)        Dno hrobky může být bez betonového pokryvu ( pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech 40×40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží

e)        Zdivo musí být umístěno na betonovém základě minimálně 50 cm vysokém v šíři předpokládané vyzdívky

f)          Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly

g)        Kovové prvky v hrobce ( traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče ) musí být opatřeny antikorozním nátěrem a jeho stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let

h)        Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že  vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm ( podle velikosti rakví )

i)          Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován

j)          Na zastropení je nutné použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka , nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalým tmelem

k)        Nosnost stropu musí být nejméně 100kg na 1m2

l)          Vlastní hrobové zařízení musí být postaveno na samostatném základě, mimo hlavní konstrukci hrobky

 

3.      Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

–      dobu výstavby hrobky

–      zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

–      požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

–      způsob skladování materiálů, odpadů a jejich odstraňování

–      povinnost dozoru při výstavbě

–      průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

 

4.      Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

– druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

 

–  způsob a cyklus revizí hrobky

 

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat

 

5.      Při provádění prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se správcem pohřebiště, zejména

–    respektování důstojnosti místa a  omezení hlučných prací

– neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k ostatním hrobovým místům

– nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců ostatních

hrobových míst

6.      Po ukončení prací je nutné uvést okolí místa , kde byly práce prováděny, do původního stavu

 

 

Článek 10.

Účinnost

Tento řád veřejného pohřebiště nabývá účinnost dnem 1. června  2006

Tímto se současně ruší řád veřejného pohřebiště ze dne 16.12.2002, účinný od 1.1.2003

 

 

V Chlumci nad Cidlinou dne 4.5.2006

 

……………………………………………                  ………………………………………….

Ing. arch. Jiří Bučina, místostarosta                                   Ing. Miroslav Uchytil, starosta

 

Subscribe to RSS feed