Archive for August, 2011

Město Chlumec nad Cidlinou

Tuesday, August 23rd, 2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad

 

Zastupitelstvo města  Chlumec nad Cidlinou se dne 13. prosince  2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d)  a  § 84  odst. 2 písm. i) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 17a  odst.1 zákona

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Předmět

 

Obecně závazná vyhláška stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“),

ohlašovací a registrační povinnost plátce poplatku, výši a splatnost poplatku na území města Chlumec nad Cidlinou.

 

Čl. 2

Poplatník a plátce, ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem

poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které

vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto

společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

(2) Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci

poplatku doručí prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č.1

k této obecně závazné vyhlášce, do 30dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo

nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku.

(3) Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit jméno, příjmení, adresu, datum

narození poplatníka, který neuhradil příslušnou část poplatku, období, za které neuhradil

příslušnou část poplatku a výši příslušné části poplatku, a to ve lhůtě splatnosti dle čl. 4

této obecně závazné vyhlášky. Správce poplatku na základě toho vyměří poplatníkovi

poplatek platebním výměrem.

Čl. 3

Výše poplatku

 

(1) Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s odpadem podle počtu, objemu a frekvence obsluhy

sběrných nádob objednaných plátcem poplatku v příloze č. 2 k této obecně závazné

vyhlášce.

(2) Poplatek zahrnuje:

– svoz a odstraňování zbytkového komunálního odpadu,

– poskytnutí sběrné nádoby o objemu 70, 110 , 120 litrů, příp. 1100 litrů na zbytkový komunální odpad,

– využití kontejnerů na separovaný sběr papíru, skla a plastů, které jsou rozmístěny po

obci

– odkládání nebezpečného, objemného a zahradního odpadu ve sběrném dvoře nebo při

mobilním svozu.

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

(1) Poplatník (plátce poplatku) uhradí poplatek jednorázově, v termínu do konce února kalendářního roku. Na zvláštní žádost poplatník (plátce poplatku) uhradí poplatek za nádobu  (nádoby) 1100 litrů ve dvou pololetních splátkách. První splátka musí být uhrazena do 28.2., druhá splátka musí být uhrazena do 30.9. každého kalendářního roku.

(2) Pokud povinnost platit poplatek vznikla v průběhu kalendářního roku, je povinen jej

poplatník uhradit do jednoho měsíce od vzniku této povinnosti, přičemž výše poplatku se

poměrně sníží o část připadající na počet celých kalendářních měsíců před vznikem této

povinnosti.

Čl. 5

Přechodná a zrušovací ustanovení

 

Stávající „Přiznání k poplatku za komunální odpad“ jsou  považována za „Prohlášení plátce poplatku“ ve smyslu této obecně závazné vyhlášky, pokud nedošlo ke změně údajů v prohlášení obsažených.

Zrušují se obecně závazné vyhlášky Města č.  8/2003 ( zbytek ) a 4/2005.

 

Čl.6

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

 

 

 

 

 

 

———————–                                                                     ———————

Mgr. Otakar Kuchař                                                                    Ing. Miroslav Uchytil

místostarosta                                                                              starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

 

 

 

 

Příloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce č. 2/2006,kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad

 

Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad

pro katastrální území Chlumec nad Cidlinou, Lučice a Pamětník

 

1) Základní údaje o  nemovitosti:

Katastrální území ………………………………………………………………..………………….

Ulice …………………………………………… Popisné nebo evidenční číslo stavby…………… Nemovitost určena:      k trvalému obývání  *) –  k rekreaci    *)

 

2) Plátce poplatku -vlastník nemovitosti (případně osoba pověřená poplatkovou povinností plátcem – vlastníkem nemovitosti) :   …………………………………………………rok narození ……………

Trvalé bydliště plátce (Liší-li se od adresy nemovitosti)  …………………………………………….

…………………………………………………………….Telefon plátce: ……………..……………

Doručovací adresa (Liší-li se od adresy nemovitosti a trvalého bydliště)…………………………….

 

3) Údaje o počtu sběrných nádob v nemovitosti a požadovaném svozovém režimu:

 

Celkový počet pronajatých nádob: ………………….ks  velikost nádoby: …………………… litrů

………………….ks                              …………………… litrů

Požadovaný svozový režim:        ………….   52 svozů/rok      pro  …………….  ks  sběrných nádob

………….   42 svozů/rok      pro  …………….  ks  sběrných nádob

………….   26 svozů/rok      pro  …………….  ks  sběrných nádob

 

4) Poplatníci poplatku (osoby bydlící v uvedené nemovitosti likvidující společně odpad v rámci uvedených sběrných nádob):

Příjmení a jméno Rok narození Vztah k plátci Trvalé bydliště
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8*        

* Při větším počtu poplatníků pokračujte na volném listě

 

5) Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní právní předpisy, tj. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Každou změnu vyplývající z tohoto přiznání (zejména změnu svozového režimu – bod 3), změnu u poplatníků – bod 4) je plátce povinen nahlásit na finančním odboru Městského úřadu v Chlumci nad Cidlinou do 30 dnů ode dne, kdy změny nastaly.

 

Dne …………………………                                    Podpis   ………………………………

 

Příloha č. 2

k obecně závazné vyhlášce č. 2/2006

kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad

 

 

Ceník poplatků za komunální odpad a pronájem sběrných nádob pro kalendářní období od 1.3.2007 do 28.2.2008

 

Poplatky  pro fyzické osoby (občany):

 

svoz   70 l nádoby  – 26 svozů ročně                                                     1.000 Kč

svoz 110 l nádoby  – 26 svozů ročně                                                     1.300 Kč

svoz 110 l nádoby  – 42 svozů ročně                                                     1.700 Kč

svoz 110 l nádoby  – 52 svozů ročně                                                     2.000 Kč

svoz 1100 l  nádoby (kontejner) – 52 svozů ročně                              15.000 Kč

poplatek za zakoupení 1 ks PE pytle (likvidace v rámci pravidelných svozů)    50 Kč

 

Pozn. : v uvedených poplatcích  je zahrnuta  cena za roční pronájem sběrné nádoby.

 

 

Mgr. Otakar Kuchař                                                          Ing. Miroslav Uchytil

místostarosta                                                                      starosta města

 

 

 

Vyvěšeno:

Sejmuto:

 

Subscribe to RSS feed