Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. je nestátní nezisková organizace.

Thursday, February 9th, 2012

Poslání:

Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. je nestátní nezisková organizace, poskytující pečovatelské služby terénní, denní pobyty v centru denních služeb a poradenské služby dle individuálních potřeb občanů Města Chlumce nad Cidlinou a okolních obcí, jejichž schopnosti, zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy.  Středisko sociálních služeb je tu proto, aby pomohlo těmto lidem zvládnout běžné každodenní úkony, které nezvládají z důvodu stáří, zdravotního stavu a momentální tíživé sociální situace. Aby lidem pomohlo setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, pomohlo jim žít smysluplný život, zprostředkovat všem bez rozdílu jinak nedostupné služby a společenské kontakty.
Rozsah služeb – Město Chlumec nad Cidlinou, spádové obce chlumecka i obce blízkého okolí, které spádově nepřísluší Chlumci nad Cidlinou, ale je s nimi uzavřena smlouva o spolufinancování.

Cíle:
Naše cíle vychází z individuálních potřeb uživatelů.
S pomocí vést domácnost, zabezpečit si základní životní potřeby, zajistit nebo nahradit místní veřejné služby, pomoci udržovat společenské kontakty s rodinou, sousedy, známými.  Pomoci uživatelům  našich služeb co nejdéle setrvat v přirozeném prostředí, být spokojený a vést důstojný život. Poskytovat aktivizační služby a programy, napomoci včlenění do společnosti.

Now that your vacation in Chlumec Nad Cidlinou is coming to an end, why not play casino games at superbcasinos.com to get some extra cash for keepsakes?

Cílová skupina
Senioři (starobní důchodci) nad 55 let, dospělí lidé v  plném  nebo  částečném  ID, zdravotně postižení, dlouhodobě nemocní, rodiny s dětmi, které se dočasně ocitnou v obtížné situaci, kteří si nejsou schopni bez pomoci zajistit základní životní potřeby, jako je jídlo, úklid bytu, doprovody k lékařům v místě bydliště, osobní hygiena, kulturní a společenské vyžití, využívání veřejných služeb

Principy :
Při práci s uživateli našich služeb vycházíme z těchto principů:
–         princip nezávislosti uživatele
–         princip udržení uživatele ve společenském kontaktu
–         princip respektování potřeb uživatele
–         princip respektování práv uživatelů a jejich obhajoba na veřejnosti

Město Chlumec nad Cidlinou

Tuesday, August 23rd, 2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad

 

Zastupitelstvo města  Chlumec nad Cidlinou se dne 13. prosince  2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d)  a  § 84  odst. 2 písm. i) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 17a  odst.1 zákona

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Předmět

 

Obecně závazná vyhláška stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“),

ohlašovací a registrační povinnost plátce poplatku, výši a splatnost poplatku na území města Chlumec nad Cidlinou.

 

Čl. 2

Poplatník a plátce, ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem

poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které

vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto

společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

(2) Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci

poplatku doručí prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č.1

k této obecně závazné vyhlášce, do 30dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo

nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku.

(3) Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit jméno, příjmení, adresu, datum

narození poplatníka, který neuhradil příslušnou část poplatku, období, za které neuhradil

příslušnou část poplatku a výši příslušné části poplatku, a to ve lhůtě splatnosti dle čl. 4

této obecně závazné vyhlášky. Správce poplatku na základě toho vyměří poplatníkovi

poplatek platebním výměrem.

Čl. 3

Výše poplatku

 

(1) Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s odpadem podle počtu, objemu a frekvence obsluhy

sběrných nádob objednaných plátcem poplatku v příloze č. 2 k této obecně závazné

vyhlášce.

(2) Poplatek zahrnuje:

– svoz a odstraňování zbytkového komunálního odpadu,

– poskytnutí sběrné nádoby o objemu 70, 110 , 120 litrů, příp. 1100 litrů na zbytkový komunální odpad,

– využití kontejnerů na separovaný sběr papíru, skla a plastů, které jsou rozmístěny po

obci

– odkládání nebezpečného, objemného a zahradního odpadu ve sběrném dvoře nebo při

mobilním svozu.

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

(1) Poplatník (plátce poplatku) uhradí poplatek jednorázově, v termínu do konce února kalendářního roku. Na zvláštní žádost poplatník (plátce poplatku) uhradí poplatek za nádobu  (nádoby) 1100 litrů ve dvou pololetních splátkách. První splátka musí být uhrazena do 28.2., druhá splátka musí být uhrazena do 30.9. každého kalendářního roku.

(2) Pokud povinnost platit poplatek vznikla v průběhu kalendářního roku, je povinen jej

poplatník uhradit do jednoho měsíce od vzniku této povinnosti, přičemž výše poplatku se

poměrně sníží o část připadající na počet celých kalendářních měsíců před vznikem této

povinnosti.

Čl. 5

Přechodná a zrušovací ustanovení

 

Stávající „Přiznání k poplatku za komunální odpad“ jsou  považována za „Prohlášení plátce poplatku“ ve smyslu této obecně závazné vyhlášky, pokud nedošlo ke změně údajů v prohlášení obsažených.

Zrušují se obecně závazné vyhlášky Města č.  8/2003 ( zbytek ) a 4/2005.

 

Čl.6

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

 

 

 

 

 

 

———————–                                                                     ———————

Mgr. Otakar Kuchař                                                                    Ing. Miroslav Uchytil

místostarosta                                                                              starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

 

 

 

 

Příloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce č. 2/2006,kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad

 

Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad

pro katastrální území Chlumec nad Cidlinou, Lučice a Pamětník

 

1) Základní údaje o  nemovitosti:

Katastrální území ………………………………………………………………..………………….

Ulice …………………………………………… Popisné nebo evidenční číslo stavby…………… Nemovitost určena:      k trvalému obývání  *) –  k rekreaci    *)

 

2) Plátce poplatku -vlastník nemovitosti (případně osoba pověřená poplatkovou povinností plátcem – vlastníkem nemovitosti) :   …………………………………………………rok narození ……………

Trvalé bydliště plátce (Liší-li se od adresy nemovitosti)  …………………………………………….

…………………………………………………………….Telefon plátce: ……………..……………

Doručovací adresa (Liší-li se od adresy nemovitosti a trvalého bydliště)…………………………….

 

3) Údaje o počtu sběrných nádob v nemovitosti a požadovaném svozovém režimu:

 

Celkový počet pronajatých nádob: ………………….ks  velikost nádoby: …………………… litrů

………………….ks                              …………………… litrů

Požadovaný svozový režim:        ………….   52 svozů/rok      pro  …………….  ks  sběrných nádob

………….   42 svozů/rok      pro  …………….  ks  sběrných nádob

………….   26 svozů/rok      pro  …………….  ks  sběrných nádob

 

4) Poplatníci poplatku (osoby bydlící v uvedené nemovitosti likvidující společně odpad v rámci uvedených sběrných nádob):

Příjmení a jméno Rok narození Vztah k plátci Trvalé bydliště
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8*        

* Při větším počtu poplatníků pokračujte na volném listě

 

5) Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní právní předpisy, tj. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Každou změnu vyplývající z tohoto přiznání (zejména změnu svozového režimu – bod 3), změnu u poplatníků – bod 4) je plátce povinen nahlásit na finančním odboru Městského úřadu v Chlumci nad Cidlinou do 30 dnů ode dne, kdy změny nastaly.

 

Dne …………………………                                    Podpis   ………………………………

 

Příloha č. 2

k obecně závazné vyhlášce č. 2/2006

kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad

 

 

Ceník poplatků za komunální odpad a pronájem sběrných nádob pro kalendářní období od 1.3.2007 do 28.2.2008

 

Poplatky  pro fyzické osoby (občany):

 

svoz   70 l nádoby  – 26 svozů ročně                                                     1.000 Kč

svoz 110 l nádoby  – 26 svozů ročně                                                     1.300 Kč

svoz 110 l nádoby  – 42 svozů ročně                                                     1.700 Kč

svoz 110 l nádoby  – 52 svozů ročně                                                     2.000 Kč

svoz 1100 l  nádoby (kontejner) – 52 svozů ročně                              15.000 Kč

poplatek za zakoupení 1 ks PE pytle (likvidace v rámci pravidelných svozů)    50 Kč

 

Pozn. : v uvedených poplatcích  je zahrnuta  cena za roční pronájem sběrné nádoby.

 

 

Mgr. Otakar Kuchař                                                          Ing. Miroslav Uchytil

místostarosta                                                                      starosta města

 

 

 

Vyvěšeno:

Sejmuto:

 

TEMA: Umite pouzit autolekarnicku?

Wednesday, June 29th, 2011

Podle noveho silnicniho zakona maji cetna omezeni zvysit bezpecnost na silnicich. Opravdu se citite bezpecneji?

First Aid KitPrestoze se zakony a pocty mrtvych na silnicich stale meni, hodnota lidskeho zivota zustava stejne vysoka, a proto jsou ucastnici dopravni nehody povinni oznamit, v pripadech stanovenych zakonem, nehodu policii. Doslo-li navic ke zraneni, musi poskytnout podle svych schopnosti prvni pomoc, a ke zranene osobe privolat zdravotnickou zachrannou sluzbu. Opravdu jste pripraveni pomoci?

Podle prilohy c. 6 vyhlasky Ministerstva dopravy (MD) c. 102/1995 Sb. musi byt motorova vozidla uvadena do provozu od 1.1.1997 vybavena autolekarnickou. Umite ji ale pouzit? “U tretiny az poloviny pripadu se s pouzitim autolekarnicky setkavame,” rika vedouci lekar letecke zachranne sluzby Ostrava, MUDr. Radim Koukal. “Vetsinou jde spise o aktivitu nekoho, kdo projizdi, tedy svedka nehody, nez toho, kdo je jejim ucastnikem. A nejcasteji pouzije prave obvaz,” dodava. Povinnych polozek je vsak v autolekarnicce mnohem vice a kazda ma sve opodstatneni. Podivejme se tedy k cemu slouzi a jak je co nejefektivneji vyuzit.

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků

Sunday, February 13th, 2011

Rada Města Chlumec nad Cidlinou se usnesla dne 5.2.2007 vydat v souladu s § 11 a  § 102 odst. 2 ) písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a  § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  toto nařízení města, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků.

Článek 1.

(1) Toto  nařízení stanovuje povinnosti vlastníkům nemovitostí, které v územním obvodu města Chlumec nad Cidlinou včetně městských částí Kladruby, Lučice a Pamětník hraničí s místní komunikací – chodníkem ( dále jen „vlastník nemovitosti“).

(2) Vlastník nemovitosti odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit . 1)

(3) Odstraněním závady ve schůdnosti se rozumí zametání s kropením, odstraňování bláta, odpadků a jiných nečistot, odklízení sněhu a posypávání náledí

Článek 2.

Vlastníkům nemovitostí se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti následovně:
a)    vlastník nemovitosti je povinen odstranit závady ve schůdnosti na celé ploše chodníku, který přiléhá k nemovitosti,
b)    závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitostem, vzniklé v průběhu nočních hodin nepříznivými povětrnostními vlivy ( náledí, sníh ), jsou vlastníci nemovitosti povinni odstranit nejpozději do 10. hodiny ranní,
c)    závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitostem, které vznikají v průběhu dne, jsou vlastníci nemovitostí povinni odstraňovat průběžně během dne, ve kterém závada vznikla.

Článek 3.

Porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení se postihne podle zvláštních právních předpisů, nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů, nebo
trestný čin.
Článek 4.

Toto  nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu.

Mgr. Otakar Kuchař                                                                  Ing. Miroslav Uchytil
místostarosta                                                                                  starosta

___________________________________________________________________________

1) § 27 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

VETERANI: Ennstal Classic – Automuzeum v Alpach

Sunday, August 22nd, 2010

Uz 14 let patri rakousky Ennstal Classic mezi nejkvalitnejsi veteranske podniky v Evrope. Od roku 1992 se tu vystridala pekna rada historickych automobilu, ale take zajimavych osobnosti ze spolecenskeho, sportovniho a hlavne automobiloveho zivota.

Poradatelum se kazdorocne hlasi nekolik stovek majitelu automobilu, kteri se chteji postavit na start a projet se nadhernou krajinou. V zadnem pripade nemohou byt vsichni uspokojeni, prestoze se rok co rok pocet automobilu zvysuje. V roce 1998 jich startovala zhruba stovka, letos rekordnich 185 automobilu z let 1924 az 1972. Jejich cena byla odhadovana na 60 milionu eur.

A bylo se opravdu nac divat – jen nejruznejsich typu slavnych vozu Bentley, vcetne zavodnich verzi, se seslo letos neuveritelnych jedenact kousku. Z Anglie prijeli dokonce po ose ctyri Bentley Boys se svymi manzelkami. Videt tyto automobily, jak na ohromnych dratenych kolech zdolavaji alpske velikany, bylo stejnym zazitkem, jako kdyz se spoustely z dvoutisicovych prusmyku do udoli.

Dva z vozu vcetne unikatniho modelu Speed Six Le Mans (6,2 litru) vlastnil Sir Henry Birkin. Stejnou pozornost poutaly take vozy Alfa Romeo, predevsim unikatni 8C 2900 Le Mans (1938) nebo Disco Volante Coupe (1953) s velice avantgardnimi tvary ci zavodni special 750 Competizione. Verze 2900 s dvoulitrovym kompresorovym osmivalcem a otevrenou karoserii obsadily v roce 1936 prvni tri mista v Mille Miglia. Pro Le Mans byly vybaveny lehkou karoserii kupe, umoznujici vetsi rychlost. Dvojice Biondetti a Sommer mela uz naskok 160 kilometru, kdyz musela tesne pred cilem odstoupit pro vadny ventil.

Na sve si prisli i priznivci druhe dalsi znacky z apeninskeho poloostrova – Ferrari. Nejstarsim byl typ ex-tovarni 225 S (1952) s vidlicovym dvanactivalcem objemu 2,7 litru. K videni byly i 500 Mondial (53), 250 Europa Coupe (53), 250 Competizione (55). Vedle sportovnich modelu se predstavily take civilnejsi verze 250 GT Lusso (64) nebo 330 GTC (66). S Ferrari SWB Competizione vyhrali v roce 1960 Gendebien a Bianchi zavod 1000 km u Parize. Vuz pohanel trilitrovy dvanactivalec s vykonem 240 koni a zrychloval na stovku za 8 vterin. Prehlidku sestnacti vozu z Maranella uzavirala Daytona Coupe (71) a 246 Dino (72).

Nechybely ani slavne Lagondy, Bugatti, Talbot, Alvis, Aston Martin, ale take zcela nezname znacky jako sestivalcovy Marendaz Special (32), Fiat Vignale Coupe, Bizzarini, Denzel a dalsi. Dva unikaty privezlo take historicke oddeleni BMW Tradition – 328 Berlin-Rom (37) a 328 Mille Miglia (40). V Mille Miglia 1940 obsadily tyto vozy se specialnimi karoseriemi roadster nebo kupe prvni, treti, pate a seste misto. A tak bychom mohli pokracovat dal, celkem jsme napocitali takrka padesat znacek.

K pravidelnym ucastnikum patri Anglican Sir Stirling Moss, jedna z nejvetsich postav automobiloveho sportu, ktery ac patril k absolutni spicce, nikdy se nestal mistrem sveta. Nechybel opet ani Jochem Mass se slavnym Mercedesem 300 SL Prototyp tedy typem, jenz zvitezil v Carrera Panamericana i v Le Mans.

Legenda rakouskeho motorismu a vynikajici pilot cestovnich vozu Dieter Quester prohanel po kopcich sportovni BMW 328. Finsky soutezak Rauno Aaltonen usedl tentokrat do Porsche 911, zatimco Mexican Jo Ramirez (pracoval mj. jako sefmechanik Jackie Stewarta nebo Francoise Ceverta v tymu Kena Tyrrella) usedl do provedeni 911 Targa. Petinasobny vitez Le Mans Derek Bell dostal k dispozici Lamborghini Miura.

V minulosti okusil veteranskou soutez treba jeste Rohrl, Carlsson, Mikkola, Andersson, Wittmann, Surtees nebo lyzari Klammer, Maier, Stock, Wasmaier, Sailer, von Gruningen, a mnoho dalsich. Vsechny vsak prekonal v popularite pred dvema lety Mr. Bean – Rowan Atkinson, nikoliv vsak s minikem, ale s Jaguarem MK IV, nebo “Komisar Rex” Tobias Moretti.

Nekteri byvali nebo i soucasni jezdci jsou zvani na sobotni Grand Prix Grobmingu, pri niz divakum predstavuji nejruznejsi legendarni sportovni automobily vcetne formuli jedna. Letos je prezentovali napriklad Michele Moutonova, Gerhard Berger, Helmut Marko, Christian Klien, v minulosti take Fittipaldi, Andretti, Coulthard, Lauda, Ickx, Capello a dalsi.

Ennstal Classic neni vsak jen projizdkou, ale vsichni ucastnici musi mit v sobe sportovniho ducha a jejich spolujezdci presne stopky, nebot na trati jsou nejruznejsi zkousky pravidelnosti, ktere rozhoduji o poradi. Nejednou vsak jezdci neodolaji a poradne seslapnou pedal plynu. Potom mate co delat, abyste predvalecnym strojum stacili s modernim automobilem.

Jeste dodejme, ze letos museli nejdrive vyjet na Stoderzinken, coz predstavovalo 12 kilometru horske silnicky s prudkym stoupanim a desitkami zatacek, dale pak absolvovat podvecerni etapu z Grobmingu do Schladmingu (190 km) a hlavne pak patecni etapu dlouhou sest set kilometru pres nekolik prusmyku. Jestli vas fotografie zaujmou, tak jen podotykame, ze z Prahy do Grobmingu (20 km od lyzarskeho strediska Schladming je to jen 400 kilometru. A muzete videt opravdovou prehlidku historickych automobilu, ktere v nasich koncinach nemate sanci nikde videt. Tak navidenou napresrok!

VETERANI: Nostalgicka party – Eifel Historic Rally

Monday, February 22nd, 2010

Sberatelstvi ma mnoho podob, a to i mezi motoristy. Existuje vsak skupina lidi, pravda neni jich mnoho a vlastne ani nemuze, kteri sbiraji historicke soutezni automobily.

Mnoho z techto vozu bylo totiz vyrobeno jen v omezenem mnozstvi, a tak bychom rekli, ze je budou opatrovat jako oko v hlave. Nikoliv. Jejich majitele je nemaji pro paradu, ale pro poteseni z jizdy. Parkrat do roka si splni sen a jdou po stopach slavnych hvezd, jejichz jmena maji napsana na kapotach.

Napriklad Italove se sdruzuji v Rally Clubu Sandro Munari, silne kluby jsou take treba v Anglii ci Holandsku, majitele rallye skvostu z Nemecka a okolnich statu maji svuj klub Slowly Sideways. Ten vede Reinhard Klein, duchovni otec klubu majitelu historickych souteznich automobilu, vehlasny fotograf a majitel prekrasneho vozu MG Metro.

Jednou z nejlepe obsazenych soutezi je po nekolik let Eifel Rallye v Daunu. Tyto akce jsou zpravidla soucasti narodnich soutezi soucasnych automobilu – jako takovy bonus. Posadky sice jedou po uzavrenych rychlostnich zkouskach, musi mit prilby a nehorlave kombinezy, ale cas se jim nemeri. Jde o tzv. demonstracni jizdy s cilem priblizit divakum alespon cast dejin soutezniho sportu. Ackoliv za volanty sedi vetsinou ryzi amateri, presto dovedou poradne seslapnout pedal plynu a zatacky projizdet plynulymi smyky jako za starych dobrych casu.

Pri Eifel rallye mely prakticky vsechny automobily za sebou bohatou soutezni minulost. Talbot Sunbeam Lotus, ktery vedl cele startovni pole sedmdesati automobilu, startoval na Rallye Korsika 81 s Pauli Toivonenem za volantem. S jinym provedenim zase Stig Blomqvist dojel osmy v RAC rallye 82. Nenapadny, ale velice rychly automobil vyhral v roce 1981 zasluhou Henri Toivonena a Guy Frequelina ke vseobecnemu prekvapeni svetovy sampionat znacek. A to v dobe, kdy uz zacaly vystrkovat drapky ctyrkolky.

Jinak startovaly automobily z let 1961 az 1985 (vyjimku tvorily pouze dve Lancie Delta z roku 89 a 91 a Toyota Celica 4WD s datem vyroby 1992): od tech nejstarsich, mezi nez patrily Ford Anglia (1961), Saab 96 (62) nebo zcela neznamy special Jide 1600, ktery kdysi bojoval ve francouzskem sampionatu.

Na prelomu 60. a 70. let kralovaly soutezim Renaulty Alpine A110 a Lancie Fulvia HF. K vitezstvi jim tehdy stacil vykon kolem 170 koni. Modra “alpinka” nam pripomnela naseho slavneho jezdce Vladimira Hubacka, ex-tovarni Lancia zase povestny kotrmelec Munariho na Rallye Vltava 73.

Prvni polovina 70. let byla ve znameni vozu Opel Ascona, ktere patrily mezi velice oblibene sportovni nacini. Z te doby pochazel i Datsun 240Z, s nimz dojel slavny finsky jezdec Rauno Aaltonen treti v Rallye Monte Carlo. Exoticky vypadal na rychlostnich zkouskach obrovity Opel Commodore GSE skupiny 1, jenz startoval kdysi dokonce na uzkych korsickych cestach nebo v Monte Carlu.

Vozy Ford Capri RS 2600 jsme znali spise ze zavodu cestovnich vozu na okruzich. Atraktivni pohled byl rozhodne na nadhernou Alpinu 310, kterou kdysi ridil Guy Frequelin, dnes sef sportovniho oddeleni Citroenu.

Kdyz uz jsme u exotiky, nesmime zapomenout treba na vozy, ktere startovaly na kdysi nejtezsi soutezi sveta – East African Safari Rally. Napriklad Alfa Romeo GTV 1750 nebo vysoke Porsche 911 (1974) s vyprostovacimi plechy na strese. S novejsim Porsche 911 SC (1978) v barvach Martini absolvoval soutez na cernem kontinentu Bjorn Waldegaard, jenz v Africe startoval take s petilitrovym Mercedesem 450 SLC a ktereho mohli divaci videt rovnez v akci.

Vratme se do poloviny 70.let, kdy se na scene objevila atraktivni Lancia Stratos se sestivalcem o objemu 2,5 litru Ferrari Dino s vykonem 260 k. Tento model ziskal pro italskou znacku, slavici letos 100 let od sveho zalozeni, tri tituly mistra sveta znacek a 16 vitezstvi ve svetovych rallye. K nejcennejsim patri tri vitezstvi Sandra Munariho v Monte Carlu. Rikalo se, ze Stratos byl postaven jemu presne na miru.

Firemni politika italskeho koncernu uprednostnila v dalsich letech civilnejsi Fiat 131Abarth, jehoz jeden kousek v barvach, v jakych s nim startovala kdysi Michele Moutonova, se take objevil na startu.

Zacatek 80.let byl uz ve znameni vozu Ford Escort, Opel Ascona 400, Porsche 911, nechybel ani Trabant 601 byvaleho vynikajiciho tovarniho jezdce Galleho, ktery zvladl napriklad i Rallye Akropolis. Po vice nez 20 letech jsme videli Ford Escort Belgicana Roberta Droogmannse, ktery v roce 81 a 83 vyhral Rallye Skoda.

Pres kompresorovou Lancii 037 ci Renault 5 Maxi se dostavame ke specialum skupiny B, aneb zlate ere automobilovych rallye. Vedle klasickych vozu jako Porsche 911, Opel Manta 400 ci Lancia 037 to bylo hlavne Audi Quattro, prvni soutezni vuz s pohonem vsech kol. Tim zpusobili Nemci doslova revoluci v rallye a zahy s podobnymi projekty prichazeli i dalsi vyrobci. Bohuzel “becka”, mezi nez patrily jeste treba Peugeot 205, Ford 200 RS, Lancia Delta S4 nebo Audi Quattro S1 s vykony pres 500 koni, mely jen velice kratky zivot. Po tragickych havariich, z nichz nektere skoncily smrti divaku ci jezdcu (Toivonen, Bettega) nebo spolujezdcu, zakazala FIA jejich dalsi pusobeni v rallye.

Nektere vozy pak mnoho let sbiraly vavriny v evropskem rallycrossu a dnes je muzeme vidat jen diky peci jejich sberatelu, kteri se neboji s nimi vyjet na rychlostni zkousky. Skoda, ze letos do Eifelu nezavital zadny Peugeot 206, Lancia S4 ani Ford RS 200. Naopak ex-tovarni vozy Audi byly k videni hned ctyri (A2, Sport Quattro a S1). Jeste dodejme, ze automobily Audi vyhraly 23 soutezi MS, ziskaly dva tituly ve znackach a v jejich kokpitech se stali mistry sveta Hannu Mikkola a Stig Blomqvist.

Startovni pole uzaviraly dve Lancie Delta Integrale po Auriolovi a Holzerovi. Nechybela ani Sainzova Toyota Celica 4WD z roku 1992, jejiz majitel ji vsak zahy musel pro technicke problemy odstavit. Vsimli jsme si nalepky, ze se letos zucastnila, stejne jako rada dalsich vozu, Festivalu Rychlosti v Goodwoodu.

Do Daunu prijal pozvani rovnez jeden z nejlepsich souteznich jezdcu vsech dob Walter Rohrl, mistr sveta z roku 1980 (Fiat 131 Abarth) a 1982 (Opel Ascona 400), mistr Evropy 1974 (Opel Ascona), vitez 14 svetovych rallye s vozy Opel Ascona a Ascona 400, Fiat 131 Abarth, Lancia 037 a Audi Quattro a vitez poslednich dvou rocniku Rallye Vltava 73 a 74.

Jako jediny dokazal mimo jine vyhrat Monte Carlo se ctyrmi ruznymi vozy (Fiat 131 Abarth, Opel Ascona 4000, Lancia 037, Audi Quattro). Pri shakedownu si vyzkousel nekolik automobilu a stale dokazoval, ze je Pan jezdec, coz potvrdil bravurni jizdou v patecni vecerni rychlostni zkousce s Audi Quattro. Radost pohledet. Dva automobily ze sve soukrome sbirky privezl take Armin Schwarz – pro sebe Lancii 037 a Lancii Fulvii HF pro australskou posadku. Bohuzel jel pouze dve zkousky a pak se vytratil. Naopak mistr Nemecka a stary znamy z Barum rallye (3.misto v roce 1985 s Opelem Manta 400) Reinhard Hainbach absolvoval s BMW 2002 celou soutez.

Pri pohledu na prehlidku historickych rallye automobilu jsme si uvedomili, ze to byla preci jen krasna doba, kdyz tyto vozy zavodily. Souteze merily nekolik tisic kilometru, jelo se prakticky nonstop tri dny a dve nebo i vice noci. Servisni zony ani velke pauzy neexistovaly. Bohuzel – ty casy jsou davno pryc.

HISTORIE: Volvo Amason slavi padesatiny

Monday, March 3rd, 2008

ednoho prijemneho letniho patku roku 1956 predstavilo Volvo zcela novy vuz model Amason. Ano, presne tak byl nazyvan – s pismenem “s”. Okolo tohoto jmena vsak vznikl spor jeste drive, nez jej vubec kdo stacil vyslovit. Vuz se nicmene stal velkym prodejnim uspechem znacky Volvo v dalsich vice nez deseti letech.

Dne 3. srpna byl novy ctyrdverovy model Volvo Amazon/120 predstaven nadsenemu prodejci znacky Volvo na konferenci ve Skovde. Vystavovany vuz mel podvozek cislo 2, rizeni umistene napravo a dvoubarevny lak. Od pripravovane seriove verze se lisil radou detailu, a to jak zvenci, tak uvnitr.

Vuz byl navrzen mladym Janem Wilsgaardem a inspiraci mu byly tehdejsi italske, britske a americke automobily. Vysledkem byla prvni pontonova karoserie znacky Volvo, pricemz tento navrh jeste i dnes vypada dobre a obsahuje nekolik prvku, ktere je stale mozne spatrit i na soucasnych vozech Volvo.

Planovane motory zahrnovaly nekolik alternativ, jako napriklad maly vidlicovy osmivalec nebo radovy sestivalec, ale nakonec vyustily v radovy ctyrvalec o obsahu 1,6 litru a vykonu 60 k. Tento motor B16 byl pouhou upravenou verzi motoru B4B pouzivaneho pro model PV444. Vykon byl prostrednictvim tristupnove prevodovky prenasen na zadni kola, ale jiz behem prvniho predvedeni ve Skovde se ozyvaly obavy ohledne chybejiciho ctvrteho stupne. I presto bylo nove Volvo velmi peknym vozem a zaroven velkym prislibem do budoucna.

Z Amasonu se stava Amazon/120

Nazev Amason byl zvolen diky svemu puvodnimu vyznamu. Budil-li zelezny symbol predstavujici logo Volvo dojem spise muzskych hodnot, u slova amason tomu bylo naopak. Podle recke mytologie byly amazonky zeny-bojovnice, jejichz zbrani byl luk a sipy. Podle legendy si nechavaly odstranit prave nadro, aby mohly lepe zachazet se svymi smrticimi zbranemi (recky a mazos = bez nadra). Behem trojske valky bojovaly tyto silne zeny na strane Troje proti Rekum. Krome automobilu a mopedu propujcily amazonky sve jmeno napriklad i rece Amazonce.

Z modelu Amason se jeste pred uvedenim na trh stal mezinarodne psany Amazon, avsak lide ve Volvu, kteri tento nazev navrhli, nemeli mnoho duvodu k oslavam: Nemecky vyrobce motocyklu Kreidler totiz prave uvedl na trh moped s nazvem Amazone, tento nazev si zaregistroval a uplatnoval na nej vyhradni pravo. Podle konecne dohody mezi temito dvema spolecnostmi smelo Volvo nazev Amazon pouzivat na severskych trzich, ale nikde jinde. Moped Amazone vsak z trhu zmizel jiz v roce 1959. Kdyby tehdy Volvo vytrvalo a projevilo vice trpelivosti, jiste by nakonec prava k tomuto nazvu ziskalo a vuz by potom mohl nest jmeno Amazon ve vsech zemich.

Zadate-li dnes ve vyhledavaci Google slovo “amazon”, dostanete 965 000 000 odkazu! Vetsina z nich zcela jiste neodkazuje na stejnojmenny moped, avsak ani na vuz Volvo Amazon. Tento nazev je dnes siroce pouzivan ve zcela jinych souvislostech. Zajimave je, ze Volvo zachovalo mezinarodni hlaskovani s pismenem “z”, ackoliv Amazon se pod timto jmenem prodaval pouze v severskych zemich.

Z Amazonu se stava 122

Mimo severske zeme nesl novy model nazev Volvo 122, i kdyz pro nektere trhy se pouzivala take oznaceni 12 a 1200. Interni oznaceni znelo P1200. Tato rada vozu byla nasledne oficialne pojmenovana jako 120 s  moznosti, ze se posledni cislice bude u budoucich variant tohoto modelu menit, a prvni vozy byly zakaznikum dodany na prelomu unora a brezna 1957. Velka chromovana pismena Volvo na zadnim narazniku a hranate ukazatele smeru umistene na prednich blatnicich se staly minulosti. Namisto toho mel novy vuz u predniho sedadla standardne montovane uchyty bezpecnostnich pasu, ukazatele smeru na prednich blatnicich jdouci “za roh” a nove znaky nesouci nazev Amazon.

Novy vuz, ktery byl v prvnich nekolika letech vyraben pouze jako ctyrdverova limuzina, mel okamzity uspech a v prodejnich statistikach brzy predcil starsi model PV444/544. Druhou verzi uvedenou na trh se v roce 1958 stal model 122S (S znamenalo Sportovni vuz). Diky pridanemu vykonu a do te doby velmi postradane ctyrstupnove prevodovce byl vuz pro verejnost mimoradne atraktivni. Nasledujiciho roku, 1959, se modely Volvo Amazon a PV544 staly prvnimi automobily na svete standardne vybavenymi tribodovymi bezpecnostnimi pasy na prednich sedadlech.

Puvodni prodejni cena dosahovala 12 600 svedskych korun pri odberu z vyrobniho zavodu v Gothenburgu, pricemz tehdejsim zavodem znacky Volvo byla stara tovarna v Lundby. Amazon se ale rovnez stal prvnim modelem Volvo vyrabenym v zavode Torslanda, ktery byl otevren v roce 1964. Zaroven se stal i prvnim modelem Volvo vyrabenym v belgickem zavodu Ghent, ktery byl uveden do provozu v roce 1965, a pro kanadsky trh probihala montaz take v kanadskem Halifaxu. Vozy Amazon zde byly prodavany pod nazvem Volvo Canadian.

Od 60 k 115 konskym silam

V roce 1961 byla na trh uvedena dvoudverova verze s nazvem 121 a v roce 1962 byly pridany dalsi dvere; kombi s oznacenim 220 bylo predstaveno na autosalonu ve Stockholmu. Nazev Amazon byl oficialne opusten jiz v roce 1961 a vozy mely byt na vsech trzich dale nazyvany prislusnym ciselnym oznacenim. Model Amazon se vsak i presto ve Svedsku prodaval az do sameho konce roku 1970.

Technicka stranka nezustala za vyvojem modelu pozadu. Motory byly cim dal vetsi a vykonnejsi, objem vzrostl z 1,6 litru na 1,8 litru a nakonec na 2 litry (motor B20). Vykon se zvysil z puvodnich 60 k na 115 k u sportovni verze 123 GT. Ze tri rychlostnich stupnu se zahy staly ctyri, vcetne volitelneho rychlobehu u nejvyssiho stupne. Bubnove brzdy byly pozdeji nahrazeny kotoucovymi a nakonec vybaveny posilovacem. Behem uspesne vyroby teto rady doslo i k dalsim zmenam. Dynamo uvolnilo misto alternatoru, zacala byt montovana jedna z prvnich verzi systemu pro snizovani skodlivin ve vyfukovych plynech a pred ukoncenim vyroby bylo vozidlo vybaveno take bezpecnostnimi pasy na vsech sedadlech.

Model 123 GT byl nejsilnejsim z nabizenych modelu rady 120. Mimo jine byl standardne vybaven otackomerem, sportovnim tripaprskovym volantem a pridavnymi svetlomety. Nejmene inspirujicim modelem rady 120 byl Favorit jednodussi a levnejsi verze standardniho modelu 120, ktera si navzdory svemu jmenu nikdy neziskala vyraznejsi oblibu.

V celkovem pohledu se vsak vozy serie 120 sveho casu mimoradne dobre prodavaly. Staci porovnat 440 000 vozu PV444/544 vyrobenych behem 21 let s poctem 667 323 vozu modelove rady 120 vyrobenych behem jeji ctrnactilete existence. A vice nez polovina z nich sla na vyvoz.

Posledni vyrobeny Amazon (!) sjel z montazni linky zavodu Torslanda 3. cervence 1970. Tim byl zavrsen dlouhy zivotni cyklus uspesne rady houzevnatych a spolehlivych vozu, ktere vyrazne prispely k vytvoreni vynikajici povesti znacky Volvo jako vyrobce bezpecnych a kvalitnich automobilu dostupnych za atraktivni ceny. Do te doby jiz tento vuz, vyznacujici se radou prednosti, stacil bezpecne a spolehlive poslouzit tisicum rodin po celem svete, pocetnym policejnim sborum a mimo jine take zvitezil v rallye Akropolis. Tisice vozu Amazon po celem svete jsou toho stale prezivajicim zivym dokladem, at jiz jde o laskyplne opecovavane vozy sberatelu nebo “vyzrale” kazdodenne pouzivane vozy, jejichz tachometry dnes ukazuji pres milion kilometru.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004,

Friday, September 23rd, 2005

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004,
o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení

Zastupitelstvo města Chlumec nad Cidlinou se na svém zasedání dne 18.XI.2004 usnesením č.21 usneslo vydat na základě § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 153/1995 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Podrobnosti o stejnokroji

Stejnokroj strážníka městské policie tvoří:
a)     košile s krátkým nebo dlouhým rukávem bleděmodré barvy
b)     kalhoty šedé barvy
c)      oteplovací kalhoty černé barvy
d)     bunda černé barvy (zimní, letní)
e)     svetr a vesta černé barvy s nápisem Městská policie
f)        vázanka černé barvy
g)     kombinéza černé barvy
h)      triko černé barvy (jen v kombinaci s kombinézou)
i)        pokrývka hlavy černé barvy:
–         brigadýrka šestihranná
–         ret klasický (jen v kombinaci s kombinézou)
–         kulich
–         kožešinová čepice
j)        služební obuv černé barvy:
–         polobotky (zimní, letní)
–         kotníkové boty (zimní, letní)
–         kanady
k) rukavice černé barvy

Čl. 2
Podrobnosti o nošení stejnokroje

(1)     Součásti stejnokroje nelze nahrazovat částmi  jiného oděvu.

(2)     Hlídka konající službu bude mít vždy stejné oblečení.

(3)     Sjednocení shora uvedených prvků stejnokroje určí velitel směny (dle vnitřního řádu).

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 4.XII.2004.

Za Město Chlumec nad Cidlinou

ing.arch. Bučina Jiří                                                                 ing. Uchytil Miroslav

INFORMAÄŤNĂ­ CENTRUM

Friday, November 9th, 2001

Otevřeno
pondÄ›lĂ­ – pátek 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00
SluĹľby

veřejná internetová stanice
turistické informace o městě a okolí
informace o institucích, obchodech a službách
informace o ubytování a stravování
jízdní řády vlaků a autobusů ČR
informace o kulturnĂ­ch a sportovnĂ­ch akcĂ­ch
prodej map a pohlednic a turistických známek
zajištění individuální práce na PC s možností tisku
ASPI – elektronický právní systém
reprografické služby
Přehled aktualit
Aktualita    Datum platnosti
ProdejnĂ­ vĂ˝stava reprodukcĂ­ obrazĹŻ Karla Gotta    28.06.2007
Recitál Jaroslava Hutky    09.06.2007
VĂ˝stava obrazĹŻ Vlastimila TĹ™ešĹáka    31.05.2007

Řád veřejného pohřebiště

Saturday, October 20th, 2001

Řád veřejného pohřebiště

( hřbitovní řád )

 

 

Město Chlumec nad Cidlinou jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zák.č. 479/2001 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 274/2003 Sb., a zák. č. 122/2004 Sb., vydává  v souladu s ustanovením § 19 zák. č. 256/2001 Sb., Řád veřejného pohřebiště, schválený radou města dne 3. 5. 2006, jako Opatření č. 1/2006 v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

 

Použité legislativní zkratky:

Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví („zákon“)

Řád veřejných pohřebiště („řád“)

Veřejné pohřebiště („pohřebiště“)

Nájemce hrobového místa („nájemce“)

 

 

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1.      Řád upravuje provoz na pohřebišti:

a)      hřbitov v ulici Žiželická, Chlumec nad Cidlinou, p.p.č. ………………,

k.ú. Chlumec n.C.

b)     hřbitov Lučice, p.p.č. ………………………, k.ú. Lučice

 

2.      Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště prostřednictvím organizační složky města:

Technické služby a bytové hospodářství, se sídlem Kladruby 78,

50351 Chlumec nad Cidlinou ( dále jen „správce“).

 

V souvislosti s výkonem činností souvisejících se správou pohřebiště a evidencí související s jeho provozem je správce oprávněn zjišťovat u občanů, případně u pohřební služby, všechny potřebné údaje zejména v souladu s ustanovením § 21 zákona. Stejné oprávnění má určený zaměstnanec finančního odboru městského úřadu, který vede celkovou evidenci obou pohřebišť  a agendu nájemních smluv na hrobová místa.

 

3.      Provozovatel  může na smluvním základě vydat souhlas k poskytování vybraných služeb,

zejména hrobnických a kamenických, a k dalším činnostem při provozování pohřebišť, odborné firmě s oprávněním k těmto činnostem.

 

 

Článek 2.

Provozní doba pohřebišť

 

Provozní doba , ve které jsou pohřebiště přístupna veřejnosti, je stanovena takto:

období 1. říjen až 31. březen                   ……………………………7 – 17 hodin

období 1. duben až 30. září                     …………………………….7 – 20 hodin

Památka zesnulých a 28. říjen včetně předcházející

soboty a neděle k oběma svátkům          ……………………………..8 – 21 hodin

Článek 3.

Pořádek na pohřebišti

1.      Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, používat přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené, poškozovat nebo jakýmkoli způsobem upravovat hrobová zařízení a výzdobu cizích hrobů a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2.      Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v době stanovené v čl. 2 tohoto řádu.

3.      Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu zletilé osoby.

4.      Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám, osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5.      Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6.      Vozidla ( s výjimkou invalidních vozíků ) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.

7.      Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných   důvodů ( terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace apod. ) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

8.      Vstup na vsypové nebo rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Na vsypových a rozptylových loučkách lze věnce, kytice a květiny ( bez nádob na vodu ) umisťovat jen na plochy, které jsou k tomu vyhrazeny. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary případně jiné předměty z těchto míst odstranit.

9.      Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy, do uliček a na místa kolem hrobových míst není dovoleno.

10.  Svítilny a svíčky je možno rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky, kahánky a svítilničky jen na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně ( svíčky apod. ) omezit nebo zakázat.

11.  Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí. Tato voda je určena k provozním účelům a na zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.

12.  Odpadky je třeba odkládat na určená místa a to podle potřeby odděleně.

13.  Návštěvníci ani nájemci hrobových míst nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště. Bez písemného souhlasu správce pohřebiště nejsou oprávněni provádět jakoukoli výsadbu dřevin v areálu pohřebiště.

14.  Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele oznámit shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím(zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů).

15.  Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád. Provádění oprav a úprav hrobových zařízení a kamenických prací vůbec je nutné před započetím oznámit správci pohřebiště.

16.  Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4.

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a)      správu a údržbu obřadní síně, komunikací a oplocení pohřebiště

b)      odstraňování odpadů

c)      úklid a udržování čistoty v prostoru pohřebiště

d)      pohřbívání a provádění exhumací

e)      ukládání a vsyp zpopelněných lidských ostatků

f)        vedení evidence související s provozováním pohřebiště. K tomu účelu je správce pohřebiště oprávněn zjišťovat u občanů, případně u pohřební služby, všechny potřebné údaje zejména v souladu s § 21 zákona. Stejné oprávnění má určený zaměstnanec finančního odboru městského úřadu, který vede celkovou evidenci obou pohřebišť  a agendu nájemních smluv na hrobová místa.

g)      zprostředkování pronájmu hrobových míst. Délka pronájmu od pohřbení  nesmí být kratší než stanovená tlecí doba , která činí 10 let ( viz § 25 odst. 2 zákona )

h)      poskytování informací o volných hrobových místech, případně hrobovém zařízení

 

Výkopové práce  související s pohřbíváním nebo exhumací a organizace pohřebních obřadů a vlastního pohřbívání se zajišťují pozůstalým smluvně prostřednictvím odborné firmy.

Hrobnické a kamenické práce a další služby může nájemce hrobového místa nebo obstaravatel pohřbu sjednat rovněž s odbornou firmou, která má uzavřenou smlouvu

s městem ( viz čl. 1, odst. 3 )

 

Článek 5.

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1.      Správce pohřebiště je povinen:

a)      zjistit u nájemce údaje požadované zákonem pro vedení evidence související s provozováním pohřebiště

b)      předat nájemci k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo a seznámit   nájemce s jeho umístěním jak v terénu, tak na orientačním pláni pohřebiště. U vsypu je toto místo vyznačeno pouze v dokumentaci vedené provozovatelem pohřebiště.

c)      umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9

d)      umožnit nájemci užívání hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je to nezbytně nutné, např. v důsledku pohřbívání do sousedního hrobu nebo hrobky, kamenosochařských prací nebo úprav pohřebiště, nebo při odstraňování následků živelní pohromy; v těchto případech je omezení přístupu možné pouze na nezbytně nutnou dobu.

e)      zabezpečit nedotknutelnost hrobových míst, která jsou uvedena ve zvláštní smlouvě s Židovskou obcí Praha

f)        projednávat s odbornou firmou podle čl. 1 odst. 3 činnost firmy na pohřebištích v jednotlivých konkrétních případech, vést záznam o těchto činnostech zejména v případě, že není přítomen nájemce hrobového místa. Vyžadovat od pracovníků firmy údaje odpovídající evidenčním povinnostem provozovatele pohřebiště. Pokud se firma nevykáže objednávkou, dohodu či smlouvou s nájemcem hrobového místa, takovou činnost nepovolit.

 

2.    Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného nebo podobného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6.

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen:

1.      Poskytnout správci pohřebiště, případně určenému zaměstnanci finančního odboru městského úřadu, který vede celkovou evidenci obou pohřebišť  a agendu nájemních smluv na hrobová místa všechny potřebné údaje zejména v souladu s § 21 zákona. Oznamovat správci a provozovateli pohřebiště všechny změny těchto údajů.

2.      Platit řádně a včas nájemné za pronajaté hrobové místo a úhradu za služby s tím spojené; výši těchto částek stanovuje rada města v souladu s platnými předpisy. Podmínky přechodu nájmu, následky neuzavření nájemní smlouvy a podmínky zániku nájmu stanoví zákon.

3.      Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními čl. 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adres realizátora záměru; po dokončení požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny správce pohřebiště vydanými k trvalému užívání hrobky

4.      Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a)      Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa

b)      Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání ostatních hrobových míst

c)      Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn učinit to sám.

d)      Zajistit neprodleně opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklad a riziko nájemce hrobového místa.

5.      Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění

hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona

6.      Strpět číselné označení hrobového místa provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části

7.      Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků  nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s čl. 7.

8.   Oznamovat předem správci pohřebiště činnosti sjednané s odbornou firmou podle čl. 1 odst. 3 zejména v případě, že nebude přítomen nájemce hrobového místa. Vyžadovat si souhlas správce pohřebiště k těmto činnostem.

 

Článek 7.

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 1. Hroby pro ukládání lidských ostatků musí splňovat požadavky podle § 22 odst. 1 zákona.
 2. Před uplynutím tlecí doby  mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m.
 3. Podmínky exhumace před uplynutím tlecí doby stanoví  § 22 odst. 4 zákona.
 4. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění , nemá-li být rakev otevřena, souhlasu Krajské hygienické stanice.
 5. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště; jiná osoba jen s jeho souhlasem. Totéž platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
 6. Provozovatel pohřebiště je oprávněn převzít lidské pozůstatky k pohřbení do hrobu nebo hrobky jen tehdy, je-li úmrtí doloženo úmrtním listem, průvodním listem k přepravě  lidských pozůstatků ( umrlčí pas ), zprávou oprávněného orgánu cizího státu nebo listem o prohlídce mrtvého; v případě podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím je kromě toho nutný i písemný souhlas státního zástupce nebo jiného orgánu činného v trestním řízení, který je k tomu  oprávněn podle zvláštního právního předpisu.
 7. Zákaz pohřbívání a podmínky pohřbívání při vydaném zákazu pohřbívání upřesňuje   § 23 zákona.
 8. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti ( nebo případně urnu s popelem odebrat ) vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a to způsobem, který stanoví správce pohřebiště.
 9. Před uložením lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků je správce pohřebiště povinen a oprávněn zjišťovat u občanů, případně u pohřební služby, nebo odborné firmy zajišťující na smluvním základě vybrané činnosti a služby na pohřebištích, všechny potřebné údaje zejména v souladu s § 21 zákona. Objednatel pohřbu, pohřební služba nebo odborná firma jsou povinni tyto údaje poskytnout.
 10. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno a příjmení zemřelého, datum narození a den pohřbu. před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
 11. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů; kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky; při výrobě rakví a jejich nátěru nesmí být použity toxické látky.
 12. Pro pohřbívání do hrobek je nutné použít rakve s maximálními rozměry 2,15×0,85 m a to

– celodubové nebo z jiných tvrdých dřev, do které bude umístěna poloviční

zinková vložka, nebo

–      kovové s nepropustným dnem

 

 

Článek 8.

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let pro obě pohřebiště..

 

Článek 9.

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1.      Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a)      Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla  a hloubce základové spáry, která činí 600 mm pod úrovní okolního terénu. Základová deska nesmí zasahovat do profilu výkopu hrobu

b)      Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolávajícího vlivům povětrnosti, např. z betonu prostého, železobetonu, kamenného nebo cihelného zdiva.

c)      Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů; kde taková linie není, určí potřebnou linii správce pohřebiště

d)      Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou kotveny

e)      Při stavbě ve svahovitém terénu ( část hřbitova Lučice ) musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno

 

2.      Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

 

a)        Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložení rakví, maximálně však 260 cm

b)        Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů ( cihly ); pokud bude použit litý beton, musí být z hrobky vyvedena difuzní zátka

c)        Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě použití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů

d)        Dno hrobky může být bez betonového pokryvu ( pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech 40×40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží

e)        Zdivo musí být umístěno na betonovém základě minimálně 50 cm vysokém v šíři předpokládané vyzdívky

f)          Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly

g)        Kovové prvky v hrobce ( traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče ) musí být opatřeny antikorozním nátěrem a jeho stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let

h)        Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že  vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm ( podle velikosti rakví )

i)          Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován

j)          Na zastropení je nutné použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka , nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalým tmelem

k)        Nosnost stropu musí být nejméně 100kg na 1m2

l)          Vlastní hrobové zařízení musí být postaveno na samostatném základě, mimo hlavní konstrukci hrobky

 

3.      Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

–      dobu výstavby hrobky

–      zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

–      požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

–      způsob skladování materiálů, odpadů a jejich odstraňování

–      povinnost dozoru při výstavbě

–      průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

 

4.      Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

– druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

 

–  způsob a cyklus revizí hrobky

 

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat

 

5.      Při provádění prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se správcem pohřebiště, zejména

–    respektování důstojnosti místa a  omezení hlučných prací

– neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k ostatním hrobovým místům

– nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců ostatních

hrobových míst

6.      Po ukončení prací je nutné uvést okolí místa , kde byly práce prováděny, do původního stavu

 

 

Článek 10.

Účinnost

Tento řád veřejného pohřebiště nabývá účinnost dnem 1. června  2006

Tímto se současně ruší řád veřejného pohřebiště ze dne 16.12.2002, účinný od 1.1.2003

 

 

V Chlumci nad Cidlinou dne 4.5.2006

 

……………………………………………                  ………………………………………….

Ing. arch. Jiří Bučina, místostarosta                                   Ing. Miroslav Uchytil, starosta

 

Subscribe to RSS feed