kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků

Rada Města Chlumec nad Cidlinou se usnesla dne 5.2.2007 vydat v souladu s § 11 a  § 102 odst. 2 ) písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a  § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  toto nařízení města, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků.

Článek 1.

(1) Toto  nařízení stanovuje povinnosti vlastníkům nemovitostí, které v územním obvodu města Chlumec nad Cidlinou včetně městských částí Kladruby, Lučice a Pamětník hraničí s místní komunikací – chodníkem ( dále jen „vlastník nemovitosti“).

(2) Vlastník nemovitosti odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit . 1)

(3) Odstraněním závady ve schůdnosti se rozumí zametání s kropením, odstraňování bláta, odpadků a jiných nečistot, odklízení sněhu a posypávání náledí

Článek 2.

Vlastníkům nemovitostí se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti následovně:
a)    vlastník nemovitosti je povinen odstranit závady ve schůdnosti na celé ploše chodníku, který přiléhá k nemovitosti,
b)    závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitostem, vzniklé v průběhu nočních hodin nepříznivými povětrnostními vlivy ( náledí, sníh ), jsou vlastníci nemovitosti povinni odstranit nejpozději do 10. hodiny ranní,
c)    závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitostem, které vznikají v průběhu dne, jsou vlastníci nemovitostí povinni odstraňovat průběžně během dne, ve kterém závada vznikla.

Článek 3.

Porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení se postihne podle zvláštních právních předpisů, nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů, nebo
trestný čin.
Článek 4.

Toto  nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu.

Mgr. Otakar Kuchař                                                                  Ing. Miroslav Uchytil
místostarosta                                                                                  starosta

___________________________________________________________________________

1) § 27 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Subscribe to RSS feed