PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Město Chlumec nad Cidlinou, jako povinný subjekt dle § 2 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v souladu s § 5 cit.zák.

zveřejňuje

 dle § 5 odst. 1 písm.a) zákona:

Město Chlumec nad Cidlinou (dále jen město) vzniklo ke dni 23. 11. 1990 jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je  právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích ).

 

Základní identifikační údaje:

název:                        Město Chlumec nad Cidlinou

sídlo:                          Klicperovo náměstí 64/I, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

statutární orgán:          starosta   Ing. Miroslav Uchytil

místostarosta Mgr. Otakar Kuchař

IČ                            00268861

DIČ                         CZ00268861

 

dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona:

Nejvyšším orgánem města je městské zastupitelstvo a výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je městská rada. Tyto orgány jsou volené; rozsah jejich pravomocí je dán zákonem o obcích. Městská rada zřídila jako své iniciativní, poradní  a kontrolní orgány následující komise:

finanční, kontrolní, investiční, zdravotní, majetkovou, kulturní a školskou, sociální a bytovou, bezpečnostní a pořádkovou, životního prostředí, obchodní a cest. ruchu, a komisi pro zájmovou činnost a sport. Se souhlasem OkÚ vykonává přenesenou působnost komise k projednávání přestupků.

K plnění úkolů v samostatné i v přenesené působnosti je zřízen městský úřad, v jehož čele stojí starosta. Obecní úřad tvoří starosta, zástupce starosty, tajemník a další pracovníci.

Základní údaje o městském úřadu:

název:                          Městský úřad v Chlumci nad Cidlinou

sídlo:                            Klicperovo náměstí 64/I, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

starosta:                       Ing. Miroslav Uchytil

místostarosta:              Mgr. Otakar Kuchař

tajemník:                     Ing. Pavel Školník

úřední hodiny:             pondělí a středa od 7,30 do 17,00 s polední přestávkou od 12,00 do 12,30

telefon:                        495 703 871

fax:                              495 485 904

 

e-mail:                         mesto.chlumec@tiscali.cz

starosta@chlumecnc.cz

WEB                          www.chlumec-n-cidlinou.cz

 

Městský úřad se člení na odbory:

§          Odbor správní vede agendy: ohlašování pobytu a evidence obyvatel, evidence občanských průkazů a pasů, matrika, svatby, ověřování podpisů, ohlašování shromáždění, přestupky, poskytování sociálních dávek, péče o důchodce a zdravotně postižené občany, péče o rodiny s dětmi,  správa informačního systému MěÚ, podatelna (příjem podání a poskytování základních informací).

§          Odbor správy majetku a investic vede agendy: správa nemovitého majetku města, stavební dozor nad stavbami města, převody nemovitého majetku,  zadání, posuzování a realizace rozsáhlých investičních akcí města, pronájmy pozemků a nebytových prostor.

§          Odbor finanční vede agendy: rozpočet města, účetnictví města, mzdovou, správu místních poplatků, povolování a evidenci  výherních hracích přístrojů, vymáhání pohledávek, statistická hlášení.

§          Odbor výstavby a životního prostředí vede agendy: územní řízení, stavební řízení (stavební práce na ohlášení, povolování staveb, kolaudační rozhodnutí, státní stavební dohled), umísťování a povolování reklamních zařízení, ochrany přírody, ochrany vod a ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, vydávání rybářských lístků, povolování zvláštního užívání komunikací (překopy), přestupky na úseku stavebního zákona a statistika a výkaznictví v dané oblasti, správu technické mapy města.

 

Město je zřizovatelem těchto organizačních složek, které jsou přímo napojeny na rozpočet města:

  • Technické služby a bytové hospodářství Chlumec nad Cidlinou

hlavní účel a předmět činnosti je správa a údržba: místních komunikací ve vlastnictví zřizovatele a k nim příslušného dopravního značení, bytového fondu ve vlastnictví zřizovatele, bytových domů ve spoluvlastnictví zřizovatele, dalších nemovitostí ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví zřizovatele, městského hřbitova a hřbitova v místní části Lučice, veřejného osvětlení, veřejné zeleně na území města, městských hřišť s vyjímkou hřišť, která jsou ve správě jednotlivých sportovních oddílů nebo organizací, provozování centrální kotelny v Zimově ulici, provozování městského koupaliště, zajišťování likvidace odpadů, provozování veřejných WC a plakátovacích ploch.

  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové

vymezení účelu a předmětu činnosti: základní úkoly jsou zakotveny v § 70 odst. 1 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Kromě toho provádí záchranné práce při mimořádných událostech vznikajících v důsledku provozu na pozemních komunikacích a jiných haváriích. Při těchto činnostech spolupracuje s ostatními jednotkami požární ochrany, orgány Policie ČR a dalšími orgány.

  • Městské kino Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové

účelem a předmětem činnosti je úplatné zpřístupnění filmové tvorby veřejnosti. Kromě toho organizuje neveřejná představení, zejména pro školy a školská zařízení.

  • Městská knihovna Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové

je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1). písm. c zákona č. 257/2001 Sb.

Vymezení předmětu činnosti: knihovna zejména: buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů města a plnění účelu svého zřízení, shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o městu, poskytuje meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické), poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace. Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy. Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení. Poskytuje reprografické služby, pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi a školou ve městě. Veřejně předvádí audiovizuální díla v souvislosti se svým hlavním předmetěm činnosti. Zajišťuje obecné informační služby pro obyvatele a návštěvníky města. Spolupracuje s Okresní knihovnou v Hradci Králové, která je pověřena regionálními funkcemi. Obsah, formy a rozsah spolupráce jsou předmětem samostatné smlouvy mezi Městem Chlumec nad Cidlinou a Okresní knihovnou v Hradci Králové. Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny v Knihovním řádu.

  • Městské muzeum Chlumec nad Cidlinou

Účelem zřízení této složky je péče o sbírky a sbírkové předměty ve vlastnictví zřizovatele i předměty zapůjčené v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”) a dalšími prováděcími předpisy, zejména vyhláškou Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000 č. 275/2000 Sb.

K dosažení účelu svého zřízení muzeum: shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české i zahraniční provenience a sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. Sbírky spravuje podle platných zákonů o ochraně sbírek muzejní povahy. Ke sbírkovým předmetům pořizuje odbornou dokumentaci. Sbírkové předměty odborně zpracovává. Sbírkové předměty i získané poznatky prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami určenými nejširší veřejnosti zejména pak dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami exkurze, přednášky, výstavy, demonstrace sbírkových předmětů a řemesel lidové tvorby a jiné kulturní a vzdělávací akce. Vydává a veřejně šíří neperiodické publikace. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Prodává informační publikace a upomínkové předměty. Pronajímá nádvoří objektu. Poskytuje informační služby.

Ve městě je zřízena městská policie.

 

Město je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

Základní škola, Chlumec nad Cidlinou

Školní jídelna, Chlumec nad Cidlinou

Mateřská škola U Zámku, Chlumec nad Cidlinou, Poděbradova 636/IV

Mateřská škola Beruška, Chlumec nad Cidlinou, Pod Loretou 460/IV

Dům dětí a mládeže, Chlumec nad Cidlinou

Základní umělecká škola, Chlumec nad Cidlinou

 

Místo a způsob získávání informací:

A)    ústně – u kteréhokoli pracovníka MěÚ v rámci jeho působnosti

B)     písemně – poštou nebo osobním doručením žádosti o informaci na podatelnu MěÚ (sekretariát starosty ), nebo vedoucímu odboru MěÚ; vyřízení žádosti a poskytnutí informace buď nahlédnutím do dokumentu s požadovanou informací, nebo písemně s případnou úhradou podle dále uvedeného ceníku

 

Místo a způsob podávání stížností:

dle platné směrnice pro vyřizování stížností přijme písemnou stížnost podatelna MěÚ každý pracovní den v pracovní době. Směrnice je k nahlédnutí na podatelně, u vedoucího správního odboru a u tajemníkaMěÚ a obsahuje postup a termíny   pro vyřizování stížností.

 

Místo a způsob pro podání žádosti, návrhu, podnětu či jiného dožádání:

písemně   poštou nebo osobním doručením  na podatelnu MěÚ nebo vedoucímu odboru MěÚ

 

Rozhodnutí lze obdržet:

A)    rozhodnutí vydávaná podle správního řádu se doručují dle § 24-26 správního řádu

B)     rozhodnutí  vydávaná mimo správní řízení se doručují jako doporučené zásilky prostřednictvím České pošty, nebo se doručují do rukou adresáta doručovatelem MěÚ proti podpisu , nebo je adresát převezme proti podpisu na tom odboru, který rozhodnutí vydal.

 

 

dle § 5 odst. 1 písm.c) zákona:

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí ( dále jen R )

A)    u rozhodnutí vydaných ve správním řízení je poučení o odvolání povinnou součástí každého takového rozhodnutí

B)     u rozhodnutí vydávaných mimo správní řízení:

a)      pokud jde o rozhodnutí vydané podle § 14 odst. 3 zák. 106/1999 Sb., žadatel se domáhá změny R výhradně písemným podáním k městské radě  ve lhůtě do 15 dnů od doručení R

b)      pokud jde o R, které vydal odbor MěÚ v rámci jeho pravomoci, žadatel se domáhá změny výhradně písemným podáním k městské radě ve lhůtě 15 dnů od doručení R

c)      pokud jde o R v majetkoprávních záležitostech, které je v kompetenci městské rady, žadatel se domáhá změny výhradně písemným podáním k městskému zastupitelstvu ve lhůtě 15 dnů od doručení R

 

Žadatel se domáhá změny rozhodnutí písemnou žádostí o změnu rozhodnutí k uvedenému orgánu. Žádost se podává volnou formou a musí obsahovat údaj, kdo je žadatelem, adresu žadatele, označení napadeného rozhodnutí a jeho číslo jednací, o jakou změnu žádá, případně jaké jiné řešení navrhuje. Vzhledem k volné formě se formuláře nevydávají.

O žádosti rozhodne nejbližší zasedání městské rady nebo městského zastupitelstva, pokud je žádost doručena MěÚ nejpozději v pondělí do 15 hodin v týdnu předcházejícím termínu zasedání  rady nebo zastupitelstva. V případě pozdějšího doručení žádosti  rozhodne o ní nejbližší následující zasedání příslušného orgánu.

Proti opatřením městské rady nebo městského zastupitelstva v samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze  podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Okresnímu úřadu v Hradci Králové. Proti opatřením městské rady nebo městského zastupitelstva v přenesené působnosti, která jsou nesprávná, lze podat ústně či písemně návrh na zrušení  Okresnímu úřadu v Hradci Králové. V obou případech se návrh podává prostřednictvím MěÚ v Chlumci n. Cidlinou Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

 

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb, občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 

dle § 5 odst. 1 písm.d) zákona:

a)      postup a lhůty pro vyřizování stížností jsou uvedeny ve směrnici pro vyřizování stížností

b)      postup pro vyřizování žádostí, návrhů a podání, které podléhají řízení podle zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení, je uveden v tomto předpise včetně lhůt

c)      postup při vyřizování žádostí, návrhů a podání, které nepodléhají řízení podle správního řádu, ale podléhají řízení podle jiných speciálních předpisů ( např. zákona o přestupcích, zákona o správě daní a poplatků apod. ) se řídí tímto speciálním předpisem včetně lhůt

d)      postup při vyřizování žádostí, návrhů a podání, které nepodléhají řízení podle správního řádu, ani řízení podle jiného speciálního předpisu ( např. žádosti o pronájem nebo doprodej nemovitostí ve vlastnictví města ) se řídí  “Směrnicí pro vyřizování ostatních žádostí, návrhů a jiných dožádání” městského úřadu v Chlumci n.C.

 

dle § 5 odst. 1 písm.e) zákona:

Přehled nejdůležitějších předpisů je uveden v příloze. Předpisy jsou k nahlédnutí  v úředních hodinách u vedoucího správního odboru nebo u tajemníka MěÚ. nahlížení je povoleno jen v prostorách MěÚ, zapůjčení se nepovoluje. Žadatel si může bezplatně pořizovat výpisky. V případě požadavku  na kopie se účtuje v souladu s dále uvedeným ceníkem. Výstupy z elektronické podoby Sbírky zákonů (ASPI) se neposkytují ani v elektronické, ani v papírové podobě.

dle § 5 odst. 1 písm.f) zákona:

Sazebník úhrad za poskytování informací na základě žádosti ústní i písemné.

Sazebník se vztahuje i na informace povinně zveřejňované podle §5 zák. 106/1999 Sb., jestliže žadatel trvá na jejich přímém poskytnutí podle § 6 odst. 2 zákona některou z forem, uvedených v ceníku.

1) kopírování  1 strana formátu A4                          2 Kč

1 list oboustranně formátu A4          3 Kč

1 strana formátu A3                          4 Kč

1 list oboustranně formátu A3          6 Kč

2) tisk na inkoustové nebo laserové tiskárně

1 strana formátu A4                         5 Kč

3) náhrada za odeslání v případě zaslání informace poštou

dle hmotnosti zásilky a podle platného tarifu České pošty; náhrady se zaokrouhlují na celé koruny směrem dolů

4) poskytnutí informace na disketě 3,5″

za jednu disketu                               20 Kč

kopírování na disketu žadatele je nepřípustné!

5) telekomunikační poplatky

vyvolá-li žádost o poskytnutí informace  nutnost použít telefon nebo fax, bude náhrada účtována podle platných tarifů. informace z INTERNETU se neposkytují; k tomu účelu je zřízena placená služba v informačním středisku městské knihovny

6) úkony úředníka k získání informace

v rozsahu do 2 hodin pracovního času zdarma, třetí a každá další i započatá hodina času se zpoplatní sazbou 70 Kč/hod

7) nahlížení do spisů a dokumentů s pořizováním výpisků je zdarma

8) úlevy poplatků:

kopie do rozsahu 2 stran jednostranné kopie A4, 1 listu oboustranné kopie A4 jsou zdarma

úkony úředníka v rozsahu do dvou hodin trvání jsou zdarma

pokud je požadovaná informace většího objemu, může žadatel požádat písemně s uvedením  důvodu o snížení či prominutí poplatku. O této žádosti rozhodne vedoucí odboru nebo tajemník u poplatků do výše 200 Kč; starosta spolu s vedoucím odboru nebo tajemníkem u poplatků v rozmezí  201 až 499 Kč;   městská rada u poplatků  v rozmezí 500 až 5000 Kč a městské zastupitelstvo v případě poplatku vyššího než 5000 Kč.

9) výši úhrady stanoví předběžně vedoucí odboru, který bude žádost vyřizovat a sdělí ji bezodkladně  žadateli. V případě poplatku vyššího než 300 Kč si vyžádá zálohu v předpokládané plné výši poplatku

10) informace se poskytne až po zaplacení poplatku

Poplatek se platí v hotovosti do pokladny města nebo bezhotovostním převodem na účet města. Číslo účtu sdělí na požádání finanční odbor MěÚ.

 

V Chlumci nad Cidlinou 1.1.2000

Ing.Miroslav Uchytil

starosta města

Příloha č.1 :    Přehled  nejdůležitějších  předpisů pro jednání a rozhodování města

 

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří :

 

– zák. č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)

– zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

– zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení

– zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

– zák. č. 268/1949 Sb., o matrikách

– vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslo

vání domů

– zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

– zák. č. 138/1973 Sb., o vodách

– zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

– zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů

– zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně

– zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

– zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

– zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

– zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

– zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

– nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady

– zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

– zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

– zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky

– zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech

– zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

– zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti

– zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii

– zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

– zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

– zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

– zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

– zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

– nař.vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy , některých dalších orgánů a obcí

– zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech

– zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

– zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

– zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích

– nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

– zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

– vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

– zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

– zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

– nař. Vlády ČR č. 262/1994 Sb.,o odměnách členům zastupitelstev

– vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka  nákladů řízení o přestupcích

– obecně závazné vyhlášky města Chlumec nad Cidlinou

– jednací řád městské rady a městského zastupitelstva

Subscribe to RSS feed